Hoeveel zetels heeft de Tweede Kamer?

De Tweede Kamer is een belangrijk orgaan binnen de Nederlandse regering.

Er worden behoorlijk wat besluiten genomen die invloed hebben op het dagelijks leven van iedere Nederlander.

Daarom is het belangrijk dat de personen die in de Tweede Kamer terechtkomen op een democratische manier worden gekozen.

De plekken die in de Tweede Kamer beschikbaar zijn, worden ook wel zetels genoemd.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft 150 zetels en bestaat dus uit 150 leden.

In de Tweede Kamer staat de hoeveelheid zetels gelijk aan de hoeveelheid leden. Hetzelfde geldt voor de Eerste Kamer.

In dit artikel kom je meer te weten over de taken van de Tweede Kamer en andere interessante feiten over de Nederlandse regering.

Hoeveel zetels zijn er nodig om een regering te vormen?

regering Nederland

Iedereen in de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder krijgt tijdens landelijke verkiezingen de mogelijkheid te beslissen welke personen in de Tweede Kamer zullen regeren.

Sinds 1956 is er in dit deel van de regering dus plek voor 150 zetels.

De Nederlandse regering van de Tweede Kamer kan alleen gevormd worden als er na de verkiezingen een meerderheidskabinet is gekozen.

Een meerderheidskabinet bestaat uit een of meerdere politieke partijen die samen minimaal de helft van de 150 zetels hebben bemachtigd.

Dat betekent dat er 76 zetels nodig zijn om de regering van het Nederlandse parlement te vormen.

Hoe vaak worden er nieuwe leden voor de Tweede Kamer gekozen?

Elke 4 jaar is er een nieuwe kans voor leden van politieke partijen om in de Tweede Kamer terecht te komen. Dit kan ook eerder gebeuren, mocht een kabinet tussentijds aftreden.

Om de 4 jaar zijn er dus verkiezingen waarbij dezelfde of nieuwe leden van politieke partijen zich verkiesbaar stellen.

De kiesgerechtigde Nederlandse bevolking krijgt op dat moment de mogelijkheid te stemmen voor diegenen die zij geschikt achten voor de komende regeringsperiode van normaliter 4 jaar.

Hoeveel kiezers hebben partijen nodig voor een zetel?

Het Nederlandse kiessysteem voor een zetel in de Tweede Kamer is in principe gebaseerd op een evenredige vertegenwoordiging.

Dat betekent dat er een vast aantal stemmen nodig is om 1 zetel te behalen.

Normaal gesproken is dat 1 zetel voor elke 100.000 stemmen bij een meerderheidskabinet.

Deze rekensom wordt ook wel de kiesdeler genoemd.

Het kan voorkomen dat er geen meerderheidskabinet maar een minderheidskabinet wordt gevormd.

Dat gebeurt als de partijen van het aanstaande kabinet gezamenlijk geen meerderheid van minimaal de helft van de zetels hebben.

Wat zijn de taken van de Tweede Kamer?

We zien de leden van de Tweede Kamer dagelijks op het nieuws in de vergaderzaal, maar wat doen ze nu precies?

De Tweede Kamer heeft veel taken waarvan de meest belangrijke bestaan uit het controleren van de regering, het maken van nieuwe wetten en het vormen van beleid.

Dat zijn behoorlijk wat verantwoordelijkheden en de leden van de Tweede Kamer hebben dan ook meer macht dan de politici in de Eerste Kamer.

Wat doet de Tweede Kamer tijdens vergaderingen?

Tijdens vergaderingen komen de leden van de Tweede Kamer meestal in de plenaire zaal bij elkaar.

Hier worden debatten gevoerd over onder andere actuele zaken, begrotingen en wetsvoorstellen.

Voordat de leden bij elkaar komen moeten ze eerst een hoop werk verzetten en spreken ze met de leden van hun eigen politieke partij.

Ook worden er van tevoren werkbezoeken gepleegd en dossiers gelezen.

Als dit allemaal gedaan is, komen de politieke partijen samen in een vergadering en wordt er gedebatteerd en gestemd.

Hoe verloopt een debat in de Tweede Kamer?

Een debat in de Tweede Kamer heeft altijd een vast verloop.

Het begint met de eerste termijn waarin de woordvoerders van de partijen in de Tweede Kamer het woord krijgen, waarna de minister of de staatssecretaris reageert.

Daarna is er een tweede termijn waar leden van de Tweede Kamer nogmaals aan het woord komen en er door de minister of de staatssecretaris weer wordt gereageerd.

Mocht er nog geen uitkomst zijn na deze twee rondes, dan volgt er een derde termijn. Uiteindelijk wordt er schriftelijk, hoffelijk of per fractie gestemd door middel van het opsteken van handen.

Wat is de rol van een staatssecretaris en wat doet een fractievoorzitter?

De staatssecretaris kan in opdracht van de minister zijn of haar plek tijdens een vergadering of besluitvormingsprocessen innemen.

Dit kan ook gebeuren wanneer de minister niet aanwezig kan zijn.

De minister is uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitspraken en beslissingen van de staatssecretaris en zij moeten dus altijd in goed overleg te werk gaan.

Een fractievoorzitter is de persoon die een fractie oftewel politieke partij vertegenwoordigd. Deze persoon wordt ook wel de woordvoerder genoemd en is vaak het gezicht van de partij.

Wat is een coalitievorming?

Coalitie Nederland

Na de verkiezingen voor de zetels in de Tweede Kamer worden er meestal coalities gevormd. In een coalitie gaan twee of meer partijen, staten of groeperingen een verbond aan.

Een verbond in de Tweede Kamer wordt ook wel een regeringscoalitie genoemd.

Een coalitievorming ontstaat doordat politieke partijen een meerderheid van de stemmen hebben gekregen.

Deze meerderheid van stemmen is echter net niet genoeg voor de partijen om zonder elkaar in het kabinet terecht te komen.

Om deze reden moeten zij een coalitie aangaan en worden er vaak compromissen gesloten.

Wie regeert er in Nederland?

De politiek in Nederland wordt aangemerkt als een consensusdemocratie.

Dat betekent dat de politieke instituties een brede consensus aanmoedigen tussen de politieke partijen.

Nederland is een perfect voorbeeld van een parlementaire democratie met een Eerste en Tweede Kamer, een constitutionele monarchie met het Nederlandse Koningshuis en een gedecentraliseerde eenheidsstaat.

De huidige koning van Nederland is Willem-Alexander der Nederlanden. Uiteindelijk zal hij opgevolgd worden door Catharina-Amalia, die op dit moment de titel Prinses van Oranje draagt.

Hoe wordt de Minister-President gekozen in Nederland?

minister-president Nederland

Aan het hoofd van de Nederlandse politiek staat de Minister-President. Deze persoon is de minister van Algemene Zaken en de voorzitter van de ministerraad.

De Minister-President vertegenwoordigd het land in de Europese Raad en heeft ook de ministeriële verantwoordelijkheid voor het optreden van de personen van het Koninklijk Huis.

De Minister-President wordt sinds 1983 via artikel 48 van de Grondwet zelf benoemd en de persoon moet lid zijn van de partij met de meeste zetels in de Tweede Kamer.

Sinds 14 oktober 2010 is deze functie toegeschreven aan Mark Rutte.

Wat is het belang van de Grondwet?

Voor de Nederlandse politiek is de Grondwet van groot belang.

Deze werd in 1848 opgesteld door de liberaal Thorbecke. De Grondwet is tot vandaag de dag de basis van de Nederlandse democratie.

In de Grondwet is vastgelegd dat de ministers in Nederland verantwoordelijk zijn voor beleid en wetgeving en dat zij door het parlement gecontroleerd worden.

Ook ligt hierin vast dat de Koning en de Oranjes staatshoofd zijn, maar geen politieke besluiten kunnen nemen. De Koning is altijd onschendbaar.

Wat vond je van dit artikel?

Hoeveel uur zit er in een jaar?

Hoeveel seizoenen speelde Suárez bij Barcelona?