Hoeveel joden wonen er in Nederland?

Nederland heeft een multiculturele samenleving waar veel culturen en religies met elkaar samenleven. In de Nederlandse samenleving bestaat ook een joodse gemeenschap.

Ooit was het aantal joden in Nederland behoorlijk groot en bestond de gemeenschap uit meer dan 100.000 leden. Tegenwoordig ziet dat aantal er, mede door gebeurtenissen uit het verleden, heel anders uit.

Er wonen ongeveer 40 tot 50 duizend joden in Nederland. De joodse gemeenschap in Nederland is de afgelopen decennia dus behoorlijk klein geworden.

Ter vergelijking: in Nederland wonen 56 duizend mensen met een Iraakse achtergrond en 45 duizend Syriërs.

Er kan dus gesteld worden dat de joodse gemeenschap in Nederland klein is. Voor de Tweede Wereldoorlog bestond deze bevolkingsgroep uit ongeveer 140 duizend personen.

Een groot verschil dus. Maar door de oorlog zijn veel joden verdwenen en waren veel vrouwen onvruchtbaar geworden.

Daarnaast was het voor joden na de oorlog lastig om naar Nederland terug te keren omdat hun bezittingen afgepakt of vernield waren.

De joodse gemeenschap was zo klein geworden dat ook het vinden van een joodse partner bemoeilijkt werd. Mede hierdoor zochten vele joden hun toekomst ergens anders.

In dit artikel kom je meer te weten over joden in Nederland en de joodse religie.

Waar zijn joden vanuit Nederland en Europa naartoe geëmigreerd en gevlucht in de jaren dertig?

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en ook daarna is een groot deel van de joden die in Nederland woonde naar het buitenland gevlucht.

De joodse gemeenschap in Nederland is mede hierdoor gekrompen.

Na de oorlog was daarnaast de infrastructuur voor joden niet erg aantrekkelijk en hadden andere landen de joodse gemeenschap meer te bieden.

De meeste joden zijn naar landen als Israël, Canada, Panama, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vertrokken en lieten zo een minieme joodse samenleving in Nederland achter.

Wat is het aantal Nederlandse joden dat gestorven is tijdens de Holocaust?

Holocaust Nederland

De joodse geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog is intens triest. Er zijn dan ook veel Nederlandse joden tijdens de Holocaust gestorven.

Allereerst werd hen allerlei verboden opgelegd waarna de razzia’s volgden en een groot deel van deze bevolkingsgroep naar concentratiekampen gestuurd werd.

Er zijn meer dan 100 duizend Nederlandse joden in de concentratiekampen verhongerd of vermoord.

In totaal werden er door de nazi’s in Europa het schrikbarende aantal van bijna 6 miljoen joden omgebracht.

Is er in Nederland sprake van haat tegen joden?

Joden worden al lang gediscrimineerd. Er zijn zelfs geschriften die dateren uit de 17e eeuw waar te lezen is dat er sprake was van discriminatie.

Toentertijd mochten joden bijvoorbeeld geen lid worden van een gilde in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en dus haast geen beroep uitoefenen, waardoor ze de kost probeerden te verdienen als marskramer of venter.

Soms ging en gaat het zelfs zo ver dat er haat tegen joden is, ook wel antisemitisme genoemd.

Vandaag de dag staan er nog altijd nieuwsberichten in de krant waaruit blijkt dat joden gediscrimineerd worden in de Nederlandse samenleving.

Wat is een joods gebedshuis?

gebedshuis synagoge

Het joodse gebedshuis wordt synagoge genoemd, letterlijk betekent dit het huis van samenkomst.

Normaal gesproken komen joden in de synagoge bij elkaar tijdens (een van de) 22 diensten die per week gehouden worden.

In de synagoge wordt uit de thora gelezen vanaf een platform genaamd de bima.

Het belangrijkste object in het gebedshuis is de thorarol die wordt opgeborgen in de ark. Een ander belangrijk object in een synagoge is een kandelaar voor het Chanoekafeest.

Welke dagen zijn belangrijk voor joden?

Een joods jaar en dus ook de joodse feestdagen worden bepaald door de seizoenen en staan traditioneel gezien in verband met oogsten.

Daarnaast is de joodse kalender gebaseerd op maan- en zonnejaren.

Belangrijke dagen zijn bijvoorbeeld Pesach oftewel Pasen, Sjavoeot of Wekenfeest, Jom Kipoer, en Chanoeka of Inwijdingsfeest.

Wist je dat er wereldwijd ongeveer 14 miljoen joden zijn?

Traditioneel gezien is het jodendom de religie van de Hebreeërs, Israëlieten of joden; de inwoners van Judea. Zij vieren allen dezelfde dagen feest.

Wat zijn bekende joodse tradities?

joods Chanoekafeest

Ook al ben je niet bekend met het jodendom, er zijn wellicht een aantal joodse tradities waar je weleens van gehoord zou kunnen hebben.

Een bekende joodse traditie is bijvoorbeeld het Chanoekafeest oftewel lichtjes- of inwijdingsfeest.

Dit duurt 8 dagen en wordt gevierd als nagedachtenis aan het oliewonder dat in 164 v. Chr. plaatsvond in de Tweede Tempel van Jeruzalem.

Jom Kipoer, ook wel Grote Verzoendag genoemd, is een andere bekende joodse traditie en de heiligste dag van de joodse religie.

Op deze dag betreedt de hoogste priester de heiligste plek in de tempel in Jeruzalem om alle joden toe te spreken.

Waar zijn wereldwijd de grootste joodse gemeenschappen te vinden?

Een van de grootste joodse gemeenschappen bevindt zich in Israël waar bijna 5 miljoen joden wonen.

Ook in de Verenigde Staten zijn veel joden te vinden, iets meer dan 5 miljoen.

Leden van het Joods Wereldcongres voorspellen dat de hoeveelheid joden in Israël de komende tien jaar zal verdubbelen.

Er wordt gesteld dat een persoon joods is wanneer zijn of haar moeder joods is; zo wordt het jodendom dus doorgegeven via geboorte.

Men kan ook toetreden tot het jodendom door het volgen van de halacha, oftewel de joodse wet.

Welke religies zijn er in Nederland te vinden?

Naast het jodendom zijn er in Nederland nog meer religies te vinden. Het is dan ook niet voor niets dat Nederland een multiculturele samenleving heeft.

De grootste religieuze stromingen in Nederland zijn christelijk, waaronder rooms-katholiek en protestants.

Toch zijn er steeds meer gelovigen die twijfelen over het bestaan van God of een hogere macht.

In Nederland zijn ook Nederlands hervormden, gereformeerde kerken, islamieten, hindoes, boeddhisten, joden en anders gezindten te vinden.

Wat zijn de drie grootste religies in Nederland?

religies Nederland

Het jodendom behoort niet tot de grootste religies van Nederland. Dit zijn namelijk het katholieke, het protestante en het islamitische geloof.

Toch blijkt uit recente cijfers dat steeds minder Nederlanders zichzelf beschouwen als religieus. De twee grootste religies in het land krijgen zelfs steeds minder aanhangers.

Hoewel de groep op de tweede plek staat qua volume, gaan protestanten wel met de meeste regelmaat naar de kerk. Rooms-katholieken doen dat op dit moment het minst.

Wat vond je van dit artikel?

Hoe hard gaat een helikopter?

Wat is het gemiddelde aantal ademhalingen per minuut?