Hoeveel hogescholen zijn er in Nederland?

Men zegt ook wel dat de welvaart van een land sterk gekoppeld is aan de mate van educatie van het volk. En dit begint natuurlijk bij onze kinderen.

Daarom is het belangrijk dat de Overheid blijft investeren in het onderwijzen van de nieuwe generatie.

In Nederland bestaan 36 verschillende Hogescholen en 56 Universiteiten.

In dit artikel zullen we het onderwijssysteem in Nederland bespreken, en uiteraard dieper ingaan op wat het verschil is tussen een Hogeschool en een Universitaire opleiding.

Hoe zit het met de leerplicht in Nederland?

In Nederland bestaat een leerplicht voor alle kinderen die hier wonen en de leeftijd hebben van 5 tot 18 jaar.

Deze leerplicht geldt ook voor kinderen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben in Nederland, of kinderen die in ons land wonen en een andere nationaliteit hebben.

Dit is door de oude koningin Juliana in de Leerplichtwet van 1969 vastgesteld.

De eerste schooljaren

onderwijssysteem Nederland

Kinderen in Nederland kunnen al naar school vanaf hun vierde verjaardag. Dit heette vroeger de kleuterschool. Tegenwoordig spreken we over Groep 0 en Groep 1.

Het is niet een echte school, maar meer gericht op met elkaar spelen en de motoriek van het kind bevorderen.

Vanaf de eerste maand nadat het kind 5 jaar is geworden gaat de Leerplicht in. De ouders (of verzorgers) zijn verantwoordelijk voor de inschrijving bij een basisschool.

De basisschool

De basisschool is een school waar basisonderwijs wordt aangeboden. Het basisonderwijs systeem is in 1985 voor het laatst vernieuwd en veranderd.

In plaats van 2 jaar kleuterschool en 6 jaar lager onderwijs, bestaat de nieuwe basisschool uit 8 groepen. Alles is vastgelegd in de Wet op het Basisonderwijs uit 1985.

Nederland telt ongeveer 6700 basisscholen.

Een 5-jarig kind begint meestal in Groep 2 van de basisschool. De kinderen die de basisschool hebben doorlopen zijn meestal 12 of 13 jaar, en nog steeds leerplichtig!

De volgende stap is het Voortgezet Onderwijs.

Het Voortgezet Onderwijs

Kinderen die van de basisschool afkomen zijn meestal 12 of 13 jaar, en dus nog leerplichtig.

Na de basisschool zijn er zeven verschillende vormen van voortgezet onderwijs: voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, lwoo, havo, vwo en vavo.

De voorgezet onderwijs opleidingen duren 4 tot 6 jaar.

Hoe kies je de juiste vervolgopleiding voor je kind?

Alle basisscholen in Nederland zijn hetzelfde. Dit is natuurlijk niet helemaal waar, want iedere basisschool heeft zo zijn eigen insteek.

Maar in principe zou het opleidingsniveau overal hetzelfde moeten zijn.

Alle kinderen in Groep 8 moeten in april en in mei een verplichte eindtoets maken. Deze Centrale Eindtoets is een toets die gemaakt is door de Overheid.

Hiermee wordt een ‘eerlijk en objectief’ beeld geschetst van het intelligentievermogen van het kind.

Samen met de persoonsgebonden interesse van het kind is deze Cito-toets er vooral om te kijken welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij het kind past

Het einde van de Leerplicht

De voorgezet onderwijs opleidingen duren 4 tot 6 jaar. Het kan dus zijn dat je met 16 jaar al een diploma in je zak hebt! Dit heet een ‘startkwalificatie’.

Onder startkwalificatie wordt verstaan een havo of vwo-diploma, of mbo-niveau 2 of hoger. Wanneer je een startkwalificatie hebt, hoef je niet langer tot je 18e naar school.

Dit geldt ook voor 16-jarigen die een arbeidsmarktgerichte opleiding hebben afgerond, of dagbesteding op het speciale onderwijs hebben gevolgd.

De leerplicht met een startkwalificatie duurt minimaal tot het einde van het schooljaar waarin je 16 wordt.

Wanneer je nog geen startkwalificatie hebt, mag je niet een volledige baan accepteren, tenzij dit deel uitmaakt van de (beroeps-) opleiding, zoals bij het vmbo.

Deze kwalificatieplicht is een maatregel van de Rijksoverheid, met de bedoeling om het schooluitval van jongeren tegen te gaan. Door de maatregel worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, aldus de Overheid.

Het kabinet wil de 16- jarige leeftijd voor de kwalificatieplicht omhoog schroeven naar 21 jaar. In de grote steden wordt hier al mee geoefend.

Als een kind 12 volledige schooljaren heeft gedraaid, is de leerplicht ook afgelopen. Mocht je op de basisschool een groep hebt overgeslagen, mag dit toch als een volledig schooljaar worden gerekend.

Uitzonderingen op de Leerplicht

leerplicht Nederland

Als er een gegronde reden is waarom iemand niet aan het Nederlandse opleidingssysteem mee kunt doen, kan er vrijstelling van de leerplicht aangevraagd worden.

Dit wordt bepaald door de rechter. Er zijn natuurlijk voldoende uitzonderingen te bedenken.

Kinderen met een mentale of lichamelijke beperking die niet mee kunnen komen in het reguliere basisonderwijs kunnen vaak wel meekomen bij het Speciale Onderwijs.

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kinderen zelf thuis les te geven, of om voor een online opleidingsinstituut te kiezen. Hiervoor moeten ze uiteraard wel eerst toestemming vragen aan de Overheid.

Wat gebeurt er als je je niet aan de leerplicht houdt?

Wat er gebeurt als je je niet aan de leerplicht houdt hangt een beetje af van de omstandigheden.

In principe zijn de ouders (verzorgers, voogden etc.) verantwoordelijk voor de naleving van de wet op de Leerplicht.

In eerste instantie zal de school samen met de ouders en het kind naar een oplossing zoeken. Willen de ouders niet meewerken, dan zal de rechter ingrijpen.

De ouders kunnen rekenen op een boete van 3.500 euro, of zelfs een maand lang de cel in verdwijnen!

Wanneer het kind niet naar school wilt gaan, dan kan samen met Bureau Halt naar een oplossing worden gezocht. Soms komt de Spijbelrechter er aan te pas om uitspraak te doen.

Verder studeren: Welke keuzes zijn er?

Na het Voortgezet Onderwijs afgerond te hebben, kun je uiteraard een vervolgopleiding doen. Je kunt kiezen uit 3 verschillende soorten onderwijs;

Middelbaar Beroepsonderwijs

In de mbo-opleidingen zijn weer 4 niveaus aan te geven. Het basisniveau, voor alle 16-jarigen die een Mbo-opleiding willen volgen.

De mbo2 opleiding is de basis beroepsopleiding, voor bijvoorbeeld kappersopleiding of autotechnicus. Mbo-3 is een vakopleiding voor zelfstandig automonteur of verzorger.

In Nederland hebben we 61 MBOscholen, die allen samen 206 studierichtingen aanbieden aan iets meer dan een half miljoen studenten per jaar.

Hoger Beroepsonderwijs

De Hbo-opleidingen worden op Hogescholen gegeven.

Hier kun je een opleiding volgen waarmee je kans maakt op zogenaamde ‘hogerkaderfuncties binnen het bedrijfsleven en bij de Overheid’, of wanneer je verder wilt studeren op de Universiteit.

Op een hogeschool ben je vaak praktijkgericht bezig. Je loopt meestal meerdere stages tijdens je studie om werkervaring op te doen.

Vaak krijg je projecten te doen of opdrachten te maken met meerdere studenten. Tijdens de hbo-opleiding doe je vakkennis op waar je in de praktijk wat aan zou moeten hebben.

Het leersysteem lijkt een beetje op dat van het voortgezet onderwijs. Natuurlijk moet je als student ook tijd beschikbaar maken voor zelfstudie. Na vier jaar ben je goed voorbereid om aan de arbeidsmarkt deel te nemen.

In Nederland hebben we 36 hogescholen, die door het hele land verspreid staan. Er zijn iets minder dan 1200 verschillende studierichtingen om uit te kiezen.

Die verschillende studierichtingen worden meestal faculteiten genoemd.

Universitaire opleiding

In principe is een hbo of een universiteitsdiploma van gelijke waarde.

Het enige verschil is dat een hbo-opleiding beroepsgericht is, en op de universiteit hebben de studierichtingen een meer wetenschappelijke oriëntatie.

Op de universiteit is de studie vaak gericht op het doen van onderzoek. Je leert ingewikkelde vraagstukken te analyseren, te beargumenteren en te rapporteren.

Ook moet je zelf een wetenschappelijk onderzoek doen. Op de universiteit ben je vooral theoretisch bezig.

Er is minder les structuur en meer vrijheid. Je bent als student zelf verantwoordelijk voor het tempo en het verloop van je studie. Je hebt dus behoorlijk wat zelfdiscipline nodig.

De hoogste vorm van opleiding in Nederland is het behalen van je Ph.D, waarna je jezelf Doctor in de Wetenschap mag noemen.

Om PhD te worden, moet je eerst je universiteitsdiploma behalen. Je PhD moet natuurlijk wel aansluiten bij het vakgebied wat je hebt gestudeerd.

Daarna dien je te solliciteren voor een PhD-plek.

Meestal moet je hiervoor een goed bedacht en onderbouwd voorstel tot onderzoek van iets doen, waarbij je moet aantonen dat je voldoende wetenschappelijke kennis hebt.

Wij hebben in Nederland maar liefst 57 verschillende universiteiten en er zijn 11 verschillende studierichtingen om uit te kiezen.

Hoeveel hogere school studenten heeft Nederland?

student universitaire opleiding

Steeds meer mensen kiezen er in Nederland voor om het hoger onderwijs te volgen. Een hbo of een universitaire opleiding dus.

In de 103 verschillende instellingen staan iets minder dan een miljoen studenten ingeschreven.

Van al die studenten is het merendeel van het vrouwelijke geslacht. Dit komt waarschijnlijk omdat mannen meer geneigd zijn iets beroepsgericht te kiezen.

Ook hebben we in Nederland een hoop buitenlandse studenten, afkomstig uit meer dan 170 verschillende landen.

Van al die studerende mensen verlaat ongeveer twee derde de opleiding met een diploma. De rest haakt eerder af, of geeft er na de maximale vijf jaar studietijd (en studieschuld!) de brui aan.

Wat is de grootste studentenstad in Nederland?

Amsterdam is de grootste studentenstad van Nederland. Er zijn 24 hogescholen en 8 universiteiten die samen meer dan 450 verschillende opleidingen aanbieden voor meer dan 120.000 studenten.

Hoe wordt al dat onderwijs gefinancierd?

De basisscholen krijgen een bijdrage van de Rijksoverheid. Deze bijdrage is voor de vaste kosten van de school, zoals financiering van het gebouw, salarissen en schoonmaakgeld.

De rest van het geld dient te worden betaald door de “vrijwillige bijdrage” van de ouders.

Ook het voortgezet onderwijs wordt op dezelfde manier betaald; per student wordt er een bedrag gerekend.

Dit is bedoeld voor de kosten van de school zelf, en de rest moet uit de zak van de ouders komen.

Hogescholen en universiteiten krijgen ook geld van de overheid, maar ontvangen vaak ook geld uit het bedrijfsleven of van non-profit organisaties.

Dit laatste geld is vaak bedoeld voor onderzoek in een bepaalde richting (zoals bijvoorbeeld medicijnen of stadsontwerpen voor in de toekomst).

Ouders kunnen bij de gemeente een zogenaamde schooltoeslag aanvragen. Afhankelijk van het gezinsinkomen draagt de gemeente een steentje bij aan de opleiding van de kinderen.

Studenten kunnen bij de Overheid een speciale financieringslening aanvragen. Deze kan bestaan uit een beurs en een gedeelte aanvullende beurs.

Na beëindiging van de studie (ongeacht of je geslaagd bent ja of nee) dien je het van de Staat geleende geld terug te betalen.

Vaak is dat nog niet voldoende en moeten studenten ook een lening bij de bank aanvragen of een beroep op hun ouders doen.

Hoe hoog is de studieschuld?

studieschuld student

Wanneer je gebruikt maakt van de studentenlening zodra je gaat studeren, krijg je iets meer dan 800 euro per maand. De gemiddelde student heeft een schuld van 14.000 euro.

Zodra je een inkomen krijgt, staat de Overheid op de stoep om je studiefinanciering te incasseren.

Mocht je nou de eerste 15 jaar géén inkomen hebben, dan zal de Overheid het bedrag in de meeste gevallen kwijtschelden.

Wat vond je van dit artikel?

Op hoeveel schermen kun je tegelijk kijken met een Netflix account?

Wat is de grootste universiteit van Nederland?